Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: „Polityka”) zawiera informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze Serwisu internetowego „KENGER”, działającego pod adresem internetowym https://kenger.pl (dalej: „Serwis”) oraz wysyłką Newslettera przez Administratora. 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Przemysław Sadłocha, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „KENGER” Przemysław Sadłocha (adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Komornicka 75, 62-052 Komorniki), wpisany do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, posiadający NIP: 7772956009, numer REGON: 301936125 (dalej: „Administrator”). 

Kontakt z Administratorem 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem za pomocą: 

 1. poczty elektronicznej  – pod adresem: biuro@kenger.pl; 
 1. poczty tradycyjnej  – pod adresem: ul. Komornicka 75, 62-052 Komorniki; 
 1. telefonu  – pod numerem: 660503200. 

Środki ochrony danych osobowych 

Administrator stosuje nowoczesne zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich danych osobowych oraz gwarantuje, że przetwarza je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych. 

Informacje o przetwarzanych danych osobowych 

Korzystanie ze Serwisu wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, a także o okresie przetwarzania oraz obowiązku lub dobrowolności ich podania. 

Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna 
Obsługa zapytań składanych przez klientów (w tym zapytań składanych drogą mailową lub przez udostępnione formularze) imię i nazwisko adres poczty elektronicznej adres do korespondencji  numer telefonu  inne dane zawarte w wiadomości do Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO  (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku udzielenia odpowiedzi na otrzymane zapytanie) 
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania odpowiedzi).  Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania (w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej). 
  

  
Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna 
Zawarcie i wykonanie Umowy o dostarczanie Newslettera adres poczty elektronicznej art. 6 ust. 1 lit. b RODO   (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy o dostarczanie Newslettera zawartej z osobą, której dotyczą dane, lub podjęcia działań w celu jej zawarcia)  oraz  art. 6 ust. 1 lit. f RODO  (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku informowania o oferowanych nowościach i promocjach) 
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania Newslettera (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymywania Newslettera).  Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania albo do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy o dostarczanie Newslettera (w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej). 
  

Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna 
Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami imię i nazwisko/firma adres poczty elektronicznej adres zamieszkania/siedziby numer PESEL NIP art. 6 ust. 1 lit. f RODO  (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku z wykonywaniem umów zawartych z Administratorem) 
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku z wykonywaniem umów zawartych z Administratorem (konsekwencją niepodania ww. danych będzie niemożność podjęcia przez Administratora ww. działań)  Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń mogącymi powstać w związku z wykonywaniem umów zawartych z Administratorem. 
  

  
Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna 
Analiza Twojej aktywności w Serwisie data i godzina odwiedzin  numer IP urządzenia rodzaj systemu operacyjnego urządzenia przybliżona lokalizacja rodzaj przeglądarki internetowej czas spędzony w Serwisie odwiedzone podstrony oraz inne działania podejmowane w ramach Serwisu art. 6 ust. 1 lit. f RODO  (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku uzyskania informacji o Twojej aktywności w Serwisie) 
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania przez Administratora informacji o Twojej aktywności w Serwisie (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność uzyskania przez Administratora ww. informacji).  Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania. 
  

  
Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna 
Administrowanie Serwisem adres IP data i czas serwera informacje o przeglądarce internetowej informacje o systemie operacyjnym  Powyższe dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu z Serwisu (administrowanie nim bez użycia logów serwera i automatycznego zapisu nie byłoby możliwe). art. 6 ust. 1 lit. f RODO  (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku zapewnienia prawidłowego działania Serwisu) 
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zapewnienia działania Serwisu w sposób prawidłowy).  Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania. 

Profilowanie 

W celu stworzenia Twojego profilu dla celów marketingowych oraz kierowania do Ciebie marketingu bezpośredniego dostosowanego do Twoich preferencji, Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym także je profilował – nie będzie to jednak wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. 

Zakres profilowanych danych osobowych odpowiada zakresowi wskazanemu powyżej w odniesieniu do analizy Twojej aktywności w Serwisie. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku prowadzenia działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność prowadzenia przez Administratora działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców). 

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu ich profilowania do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania. 

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami danych osobowych będą następujące podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem: 

 1. firma hostingowa; 
 1. operator logistyczny i firmy kurierskie; 
 1. dostawca usługi newslettera; 
 1. firmy dostarczające narzędzia służące do analizy aktywności w Serwisie i kierowania marketingu bezpośredniego do osób z niego korzystających (m.in. Google Analytics); 
 1. firma świadcząca usługi księgowe; 

Ponadto, dane osobowe mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego wyroku sądu lub prawomocnej decyzji administracyjnej.  

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego 

W związku z korzystaniem przez Administratora z usług dostarczanych przez Google LLC Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do następujących państw trzecich: Wielka Brytania, Kanada, USA, Chile, Brazylia, Izrael, Arabia Saudyjska, Katar, Indie, Chiny, Korea Południowa, Japonia, Singapur, Tajwan (Republika Chińska), Indonezja oraz Australia. Podstawą przekazania danych do ww. państw trzecich są: 

 1. w przypadku Wielkiej Brytanii, Kanady, Izraela, Japonii i Korei Południowej – decyzje Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w każdym z ww. państw trzecich; 
 2. w przypadku USA – decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/1795 z dnia 10 lipca 2023 r. na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony w ramach ochrony danych UE-USA; 
 3. w przypadku Chile, Brazylii, Arabii Saudyjskiej, Kataru, Indii, Chin, Singapuru, Tajwanu (Republiki Chińskiej), Indonezji oraz Australii – klauzule umowne zapewniające odpowiedni poziom ochrony, zgodne ze standardowymi klauzulami umownymi określonymi w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 

Możesz uzyskać od Administratora kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego. 

Uprawnienia 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia: 

 1. prawo do informacji, jakie dane osobowe Ciebie dotyczące są przetwarzane przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę; 
 1. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) masz prawo zażądać ich sprostowania; 
 1. w pewnych sytuacjach możesz zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, np. gdy: 
 1. dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których poinformował; 
 1. skutecznie cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych – o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej;  
 1. przetwarzanie jest niezgodne z prawem; 
 1. konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego; 
 1. w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania Umowy z nim zawartej, masz prawo przenieść swoje dane do innego administratora; 
 1. w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie, masz prawo cofnąć tę zgodę w każdym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem); 
 1. jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych, możesz zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał; 
 1. masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W razie skutecznego wniesienia sprzeciwu, Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w ww. celu; 
 1. masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Pliki cookies 

 1. Administrator informuje, że Serwis korzysta z plików „cookies” (ciasteczka), instalowanych w Twoim urządzeniu końcowym. Są to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być one odczytywane przez system Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta Administrator (np. Facebooka, Google’a). 
 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach: 
 1. zapewnienie prawidłowego działania Serwisu – dzięki plikom cookies, możliwe jest sprawne działanie Serwisu, korzystanie z jego funkcji oraz wygodne przemieszczanie się między poszczególnymi podstronami; 
 1. zwiększenie komfortu przeglądania Serwisu – dzięki plikom cookies możliwe jest wykrywanie błędów na niektórych podstronach oraz ich stałe ulepszanie; 
 1. tworzenie statystyk– pliki cookies są wykorzystywane w celu dokonania analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze Serwisu. Dzięki temu możliwe jest stałe ulepszanie Serwisu i dostosowywanie jego działania do preferencji użytkowników; 
 1. prowadzenia działań marketingowych – dzięki plikom cookies, Administrator może kierować do użytkowników reklamy dostosowane do ich preferencji. 
 1. Administrator może umieszczać w Twoim urządzeniu zarówno pliki trwałe, jak i tymczasowe (sesyjne). Pliki sesyjne są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia plików trwałych. 
 1. Informacja o plikach cookies wykorzystywanych przez Administratora wyświetlana jest w panelu znajdującym się w dolnej części strony internetowej Serwisu. W zależności od Twojej decyzji, możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookies poszczególnych kategorii (z wyjątkiem niezbędnych plików cookies) oraz zmieniać te ustawienia w każdym czasie. 
 1. Dane zbierane za pomocą plików cookies nie pozwalają Administratorowi na Twoją identyfikację. 
 1. Administrator korzysta z następujących plików cookies lub wykorzystujących je narzędzi: 
NARZĘDZIE DOSTAWCA FUNKCJE I ZAKRES POBIERANYCH DANYCH OKRES DZIAŁANIA 
Niezbędne pliki cookies Administrator Działanie tych plików jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej Serwisu, dlatego nie możesz ich wyłączyć. Dzięki tym plikom (pobierających m.in. numer IP Twojego urządzenia), możliwe jest m.in. informowanie Cię o plikach cookies działających na stronie internetowej Serwisu Większość niezbędnych plików cookies ma charakter sesyjny, niektóre jednak pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres […] miesięcy lub do momentu ich usunięcia; 
Google Analytics Google Narzędzie to umożliwia zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania z Serwisu przez Klientów, m.in. o liczbie odwiedzin, czasie trwania odwiedzin, stosowanej wyszukiwarce, lokalizacji. Zebrane dane pomagają ulepszać Serwis oraz czynić go bardziej przyjaznym dla Klientów. do 2 lat lub do momentu ich usunięcia (w zależności o tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej) 
Facebook Pixel Facebook Narzędzie to umożliwia ustalenie, że odwiedziłeś Serwis także skierowanie do Ciebie reklam wyświetlanych na portalach społecznościowych Facebook i Instagram oraz mierzenie ich skuteczności. do 3 miesięcy lub do momentu ich usunięcia (w zależności o tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej) 
 1. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić, czy na Twoim urządzeniu końcowym zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez Serwis. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może jednak spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze Serwisu, np. w postaci dłuższego okresu ładowania się strony Serwisu i ograniczeń w korzystaniu z niektórych funkcjonalności. 

Postanowienia końcowe 

W zakresie nieuregulowanym Polityką, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.  

Polityka obowiązuje od dnia 25 kwietnia 2024 r. 

Zapytanie Ofertowe

Jeśli masz jakieś pytania wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe